ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์

                                            enlightened ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

                                            enlightened ระดับชั้นอนุบาล

                                            enlightened ระดับชั้นประถมศึกษา

                                            enlightened ระดับชั้นมีธยมศึกษาตอนต้น

                                            enlightened ระดับชั้นมีธยมศึกษาตอนปลาย

                                            enlightened ใบมอบตัวนักเรียน


โรงเรียนวัดศรีจันทร์

681 วัดศรีจันทร์ (พระอาราหลวง) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


 ระเบียบการสมัคร