ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระโสภณวิสุทธิคุณ(บุญเพ็ง กปฺปโก)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 7,995,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนพระปริยัติธรรมจันทรังษี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 24xx
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนศาลาโควซา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด/หอเกียรติยศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจัดกิจกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 75600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเก็บพัสดุ คุรุภัณฑ์ โรงเรียนวัดศรีจันทร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ึ2558
งบประมาณ : 555xxx
เพิ่มเติม..