ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดศรีจันทร์
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 
 


เชิญร่วมบุญบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเรียนหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
    โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้ชื่ออาคารว่า "อาคารเรียนหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก"  ทั้งนี้ ศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก  เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง เบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณไว้ที่  49 ล้านบาท  อาคารประกอบไปด้วย ตัวอาคารเรียน จำนวน 4 ชั้น กว้าง 11 เมตร  ยาว 44 เมตร   โรงอาหาร ช้้นเดียว กว้าง 9.80 เมตร ยาว 30 เมตร  และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครบทุกชั้นเรียน  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกนึกถึงและบูชาคุณหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกให้มีอาคารเรียนที่เพียงพอ  ในการนี้ คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ทำบุญมหากุศล อานิสงค์อันยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  405-0-840677  ชื่อบัญชี : โรงเรียนวัดศรีจันทร์ (เพื่อสร้างอาคารเรียนบูชาคุณหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) หรือ ด้วยการสแกนผ่าน QR Code  ตามภาพด้านล่างนี้    ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์แห่งการบริจาคในครั้งนี้   จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านพร้อมครอบครัวและญาติมิตร ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ตราบถึงพระนิพพานเทอญฯ
 
รางวัลเด็กนักเรียนดีศรีจันทร์เรา
        โรงเรียนวัดศรีจันทร์  ขอแสดงความยินดี กับผู้ทำความดีเก็บเงินได้ 500 บาทในบริเวณตลาดบางลำภูแล้วนำส่งคืนเจ้าของซึ่งเข้ามาเดินซื้อสินค้าในงานสมุทรสาครออนทัวร์ออนเซลภายในตลาด นักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เด็กหญิงชลธิชา ไทยอ่อน เด็กหญิงศศิวรรณ คุณโกทา และเด็กหญิงสารินี จันทร์เปียง  ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจทำคุณงามความดีต่อไป ........
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีจันท
          เนื่องด้วย โรงเรียนวัดศรีจันทร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเป็นการให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และในโอกาสนี่โรงเรียนวัดศรีจันทร์ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในปีนี้รูปแบบการจัดงานคือ Srichan Night Neon Party 2019 (ปาร์ตี้เรืองแสง) ขอเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาว หรือสีสะท้อนแสง ภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น ซุ้มถ่ายภาพต่างๆ และลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ UPDATE
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ 
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทย และครูพี่เลี้ยง) โรงเรียนวัดศรีจันทร์

------------
ด้วยตามที่โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทย) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน ๒ อัตรา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. ไปแล้วนั้น การสอบคัดเลือก ฯได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนฯ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ฯ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิทยาศาสตร์
๑. นางสาวสุดาพร  แสนจิว
๒. นางสาวภาวิณี  สิงห์ทิส (ลำดับสำรอง)

ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาภาษาไทย
๑. นายวิชาญ  ชารี

ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ
๑. พระสมุห์ธีรวัฒน์  ธีรวฑฺฒโน

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
๑. นางสาวรภาวี  โม้ลา
๒. นางสาวยลดา  ธรรมพร
๓. นางสาวอภิสร  ศรีทองเหลือง (ลำดับสำรอง)

ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ทุกตำแหน่ง และลำดับที่ ๒ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง มารายงานตัวเข้าทำงาน ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดศรีจันทร์ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖


 พระครูสุทธิจิตติมงคล
       (พระครูสุทธิจิตติมงคล)
          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจันทร์
                                         ประธานกรรมการเลือกสรรครู บุคลากรทางการศึกษา
   และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัดศรีจันทร์
                                                 วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖


ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์
เรื่อง  ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาพลศึกษา) โรงเรียนวัดศรีจันทร์
 
      ด้วยตามที่โรงเรียนวัดศรีจันทร์  ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาพลศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ไปแล้วนั้น  การสอบคัดเลือก ฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนฯ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
       ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาพลศึกษา
                 ลำดับที่  ๑. นายนันทภูมิ  เกษลา
                 ลำดับที่  ๒. นายนัฐพงศ์  สุวรรณวงศ์  (อันดับสำรอง)
 
       ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้าทำงาน ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดศรีจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
 
        ประกาศ ณ วันที่่ ๓๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
 
                                                                              
 
                                                            นางสาวมะลิวัลย์  ภูขาว
 
                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
                                                             โรงเรียนวัดศรีจันทร์
                                                     วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาธรรมะ โครงการร่วมธรรมะ ประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
      เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ครูภาษาไท
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์
เรื่อง  ผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูภาษาไทยโรงเรียนวัดศรีจันทร์
 
      ด้วยตามที่โรงเรียนวัดศรีจันทร์  ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาภาษาไทย) จำนวน ๑ อัตรา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ไปแล้วนั้น  การสอบคัดเลือก ฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนฯ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
       ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาภาษาไทย
                 ลำดับที่  ๑. นางสาวนิตยา  เสวิสิทธิ์
                 ลำดับที่  ๒. นางสาวศรัณยา  โสดี (อันดับสำรอง)
 
       ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้าทำงาน ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดศรีจันทร์ วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
 
        ประกาศ ณ วันที่่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
 
                                                                              
 
                                                            นางสาวมะลิวัลย์  ภูขาว
 
                                                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
                                                             โรงเรียนวัดศรีจันทร์
                                                    วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในตำแหน่งครู(สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเคมี) โรงเรียนวัดศรีจันทร์
ประกาศโรงเรียนวัดศรีจันทร์
เรื่อง  ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู(สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเคมี) โรงเรียนวัดศรีจันทร์
********************     
       ตามที่โรงเรียนวัดศรีจันทร์  ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่งครู (สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเคมี)  จำนวน ๒ อัตรา  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ไปแล้วนั้น  การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ดังต่อไปนี้
       
       ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์
                  ๑.  นายอดิศร  ภัยแก้ว
                  ๒.  นางสาวพรอุมา  ธรรมกรณ์   (ลำดับสำรอง)
ตำแหน่งครูผู้สอนเคมี
                  ๑.  นายชัชวาลย์  สาครเสถียร
                  ๒.  นางสาววราวรรณ  สรายหอม (ลำดับสำรอง)
     
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้าทำงาน ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดศรีจันทร์  ในวันจันทร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
      
ประกาศ ณ วันที่ ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
                                                       นางสาวมะลิวัลย์  ภูขาว
                                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
                                                        โรงเรียนวัดศรีจันทร์
                                                   วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2554
   โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงความสำคัญของแม่และพระคุณของแม่  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554  ณ ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์  รายละเอียดสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดศรีจันทร์
โครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)ประจำปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อนักเรียนได้เข้าใจความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  เพื่อให้นักเรียนประพฤติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สืบทอดทางพระพุทธศาสนา  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  ณ ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์  รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม พัฒนาผู้นำนักเรียน
โรงเรีียนวัดศรีจันทร์ ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม  เพือพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในระหว่างวันที่ 7-8ก.ค. 54 ณ ศาลาหลักคำ  วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง  รายละเอียดติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์
ประกาศผลการประกวดพานดอกไม้-ธูปเทียน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
                    ระดับชั้นอนุบาล
อันดับ 1  ได้แก่   ห้องอนุบาล 3/3 : พานธูปเทียน
อันดับ 2  ได้แก่   ห้องอนุบาล 1/2 : พานดอกไม้
อันดับ 3  ได้แก่   ห้องอนุบาล 2/2 : พานธูปเทียน
 
                    ระดับประถมศึกษา
อันดับ 1  ได้แก่   ห้องประถมศึกษาปีที่ 2/1 : พานธูปเทียน
อันดับ 2  ได้แก่   ห้องประถมศึกษาปีที่ 5/1 : พานธูปเทียน
อันดับ 3  ได้แก่   ห้องประถมศึกษาปีที่ 3/1 : พานธูปเทียน
 
                    ระดับมัธยมศึกษา
อันดับ 1  ได้แก่   ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 : พานธูปเทียน
อันดับ 2  ได้แก่   ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2 : พานดอกไม้
อันดับ 3  ได้แก่   ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 : พานดอกไม้
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   นักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ ทุกระดับชั้น พบกันที่ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2554
   26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่าง ๆ  โรงเรียนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการ"รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2554  ในโครงการมีกิจกรรม
             -วาดภาพ
             -คัดลายมือ
             -แต่งคำประพันธ์
             -เรียงความ
             -เปิดพจนานุกรม
             -อ่านทำนองเสนาะ
             -การแสดงจินตลีลา
             -การประกวดตัวละคร
             -การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
             -แข่งขันตอบปัญหา
             -แข่งขันสำนวนควรรู้
             -เล่านิทานประกอบการแสดง 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารวิชาการ : นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ,นางสาวนิภาพร  แสงจันทร์