ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระเทพพุทธิมุนี
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

พระราชวุฒาจารย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

พระครูสุทธิจิตติมงคล,ดร.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

พระครูปลัดชวนากร ฐิตมโน
ผู้จัดการ

พระครูสังฆรักษ์ภูวนน ธีรวฑฺฒโน
รองผู้อำนวยการ

นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน
รองผู้อำนวยการ

นายสุชีวินทร์ พิเชษฐ์ลดารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล/หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา

นายอนิรุตย์ สีละโคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจริญญา เที่ยงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวธัญญรัตน์ ปู่ห้วยพระ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ

นางสาวกรอนงค์ ศรีณรงค์
หัวหน้าระดับปฐมวัย (อนุบาล)

นางสาวดวงพร คุณเสน
หัวหน้าระดับประถมศึกษา