ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 ปฏิทิน 2562
ดดดดดดดดดดดด
นนนนนนนนนนน
กกกกกกกกก
ดดดดดดดด
าาาาาาาาาา
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา 2559
11 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
07 ต.ค. 59 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับมัธยมศึกษา
บอร์ดประสัมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 ครูประจำวิชาและครูประจำชั้นระดับอนุบาล ส่ง ปพ.5 และ อบ.1-3 ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่1/2559
งานวัดผลและประเมินผล ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ
29 ก.ย. 59 ถึง 03 ต.ค. 59 ครูประจำวิชาระดับมัธยมศึกษา ส่งใบรายงานผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
งานทะเบียน ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ
26 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ
12 ก.ย. 59 ประชุมประจำเดือนกันยายน และนายทะเบียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชุมพุทธิมุนี โรงเรียนวัดศรีจันทรื บริหารงานวิชาการ
12 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบ วัดผลกลางภาค และปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ
07 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่สิทธิ์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/2559 ระดับมัธยมศึกษา
งาทะเบียน ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ
12 ส.ค. 59 หยุดวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
11 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานทั่วไป
04 ส.ค. 59 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม
ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี บริหารงานทั่วไป
01 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59 ครูประจำวิชาและครูประจำชั้นระดับอนุบาล ส่ง ปพ.5 และ อบ.1-3 ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่1/2559
งานวัดผลและประเมินผล ห้องวิชาการโรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ
25 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับมัธยมศึกษา
อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
20 ก.ค. 59 ถึง 19 ก.ค. 59 หยุดวันเข้าพรรษา
19 ก.ค. 59 หยุดวันอาสาฬหบูชา
18 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น จะได้ร่วมกันทำจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ด้วยการเข้าวัด ฟังเทศน์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559
ห้องบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานวิชาการ
08 ก.ค. 59 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี บริหารงานทั่วไป
16 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานทั่วไป
09 มิ.ย. 59 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี บริหารงานทั่วไป
20 พ.ค. 59 หยุดวันวิสาขบูชา
-
- -
19 พ.ค. 59 จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น จะได้ร่วมกันทำจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ด้วยการเข้าวัด ฟังเทศน์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันเปิดภาคเรียนที่1/2559
-ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ โรงเรียนวัดศรีจันทร์
13 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองรักเรียนทุกระดับชั้น/แจกหนังสือ/จำหน่ายสมุด/เก็บค่าบำรุงนักเรียนเก่า
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานทั่วไป / บริหารงานวิชาการ
12 พ.ค. 59 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี บริหารงานทั่วไป
12 ส.ค. 58 หยุดวันแม่แห่งชาติ

- -
11 ส.ค. 58 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์
ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 ส.ค. 58 ถึง 07 พ.ค. 58 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประะชุมพระเทพพุทธิมุนี โรงเรียนวัดศรีจันทร์
ห้องประะชุมพระเทพพุทธิมุนี โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
03 ส.ค. 58 ถึง 07 พ.ค. 58 ครูประจำวิชาและครูระดับอนุบาลส่งใบ ปพ. 5 และ อบ. 1 – 3 ครั้งที่ 1
ครูประจำวิชาและครูระดับอนุบาลส่งใบ ปพ. 5 และ อบ. 1 – 3 ครั้งที่ 1 โดยส่งกับงานวัดผลและประเมินผล
ห้องวิชาการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
31 ก.ค. 58 หยุดวันเข้าพรรษา

- -
30 ก.ค. 58 หยุดวันอาสาฬหบูชา

- -
29 ก.ค. 58 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
เวลา 08:30 -11:00 น. ทำกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ และเวียนเทียนรอบพพระอุโบสถ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับมัธยมศึกษา
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาคารเรียนพระปริยัติธรรมจันทรังษี ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 ก.ค. 58 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี โรงเรียนวัดศรีจันทร์
ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
06 ก.ค. 58 ถึง 13 พ.ค. 58 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558
ครูผู้สอนระดับมัธยม ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2558 โดยให้ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยก่อนนำส่งฝ่ายงานวัดผลและประเมินผล และหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการต่อไป พร้อมถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม บรรจุซองข้อสอบให้ครบตามจำนวนนักเรียนและจำนวนห้อง

พิธีไหว้ครู จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถนายน 2558
ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 มิ.ย. 58 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี โรงเรียนวัดศรีจันทร์
ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 มิ.ย. 58 หยุดวันวิสาขบูชา

- -
29 พ.ค. 58 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
เวลา 08:30 - 11.00 น. ทำกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยการเข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 พ.ค. 58 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2558
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2558  และปฐมนิเทศ พร้อมลงทะเบียนเรียน ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี
ห้องประชุมพระเทพพุทธิมุนี โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
08 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

1.       ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น / แจกหนังสือ / จำหน่ายสมุด/ เก็บค่าบำรุงนักเรียนเก่า

ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ และโรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ
05 พ.ค. 58 หยุดวันฉัตรมงคล
- -
01 พ.ค. 58 วันแรงงานแห่งชาติ
- -
13 เม.ย. 58 ถึง 15 เม.ย. 58 หยุดวันสงกรานต์
- -
07 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2557

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2557 ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บโรงเรียนวัดศรีจันทร์

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 เม.ย. 58 หยุดวันจักรี
- -
01 เม.ย. 58 วันปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
26 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 ส่ง ปพ.5 และ อบ.1 - 3 ครั้งที่ 2

ครูประจำวิชา และครูระดับอนุบาล ส่ง ปพ. 5 และ อบ. 1 - 3 ครั้งที่ 2 โดยส่งที่งานวัดผลและประเมินผล

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 ส่งใบรายงานผลการเรียน

ครูประจำวิชาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และครูประจำชั้นในระดับอนุบาล ส่งใบรายงานผลการเรียน ที่นายทะเบียน

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 ประกาศแก้ มส. ภาคเรียนที่ 2/2557

นักเรียนที่ติด มส. ให้ติดต่อขอแก้ กับนายทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
18 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2557
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2-2557 ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 มี.ค. 58 ถึง 16 มี.ค. 58 ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบปลายภาคเรียนที่่ 2/2557

ครูผู้สอนประถมศึกษา และระดับมัยมศึกษา ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, งานวัดผลและประเมินผล และหัวหน้าบริหารงานวิชาการ ตาลำดับ เพื่อตรวจทานข้อสอบให้ถูกต้องและเรียบร้อย พร้อมกับส่งสำเนาข้อสอบได้ที่ห้องวิชาการ

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 มี.ค. 58 หยุดเรียนวันมาฆบูชา
- -
03 มี.ค. 58 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
27 ก.พ. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งรายชื่อนักเรียนทีไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 2/2557  โดยส่งที่นายทะเบียน นางสาวปิยรัตน์  หล่มเหลา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 ก.พ. 58 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 ส่ง ปพ.5 และอบ.1 - 3 ครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา และครูระดับอนุบาล ส่ง ปพ. 5 และ อบ. 1 - 3 ครั้งที่ 1 โดยส่งที่งานวัดผลและประเมินผล

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 ม.ค. 58 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 ม.ค. 58 ถึง 16 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ม.ค. 58 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
05 ม.ค. 58 ถึง 12 ม.ค. 58 ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบกลางภาคเรียนที่่ 2/2557

ครูผู้สอนระดับมัยมศึกษา ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, งานวัดผลและประเมินผล และหัวหน้าบริหารงานวิชาการ ตาลำดับ เพื่อตรวจทานข้อสอบให้ถูกต้องและเรียบร้อย พร้อมกับส่งสำเนาข้อสอบได้ที่ห้องวิชาการ

โรงเรียนวัดศรัจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
31 ธ.ค. 57 ถึง 01 ม.ค. 58 หยุดเรียนวันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ 2558
- -
30 ธ.ค. 57 จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 ธ.ค. 57 ประชุมประจำเดือนธันวาคม
โรงเรียนวัดศรจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 ธ.ค. 57 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2557
- -
05 ธ.ค. 57 หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
- -
08 พ.ย. 57 ถึง 11 พ.ย. 57 วันสอบนักธรรม (เฉพาะนักเรียนที่เป็นภิกษุสามเณร)
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 พ.ย. 57 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
03 พ.ย. 57 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 พ.ย. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 การแก้ 0, ร และ มส ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557

ให้นักเรียนที่ติด 0, ร และ มส โดยติดต่อขอแก้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 3 - 7 พศจิกายน 2557

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ต.ค. 56 ถึง 29 ต.ค. 57 ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ฝ่ายการเงินฯ