ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ครูทุกท่าน
25 ต.ค. 64 หยุดชดเชย วันปิยะมหาราช
25 ต.ค. 64 ประชุมประจำเดือนตุลาคม ปี 2564
ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ครูทุกท่าน
23 ต.ค. 64 วันปิยะมหาราช
13 ต.ค. 64 วันคล้ายวันสวรรรคต รัชกาลที่ 9
11 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 / ปิดภาคเรียนที่ 1/2564
บอร์ดประสัมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5 และครูประจำชั้นระดับปฐมวัย อบ.1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
งานวัดผลและประเมินผล ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ครูประจำวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 64 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ครูทุกท่าน
27 ก.ย. 64 ถึง 29 ก.ย. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ครูประจำวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
20 ก.ย. 64 ถึง 24 ก.ย. 64 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา, ระดับมัยมศึกษา ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564


ห้องวิชาการ ครูประจำวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
17 ก.ย. 64 งานวัดผล ฯ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 64 ถึง 15 ก.ย. 64 ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่สิทธิ์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/2564 ระดับมัธยมศึกษา
งานทะเบียน ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ครูประจำวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
31 ส.ค. 64 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม
ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ครูทุกท่าน
12 ส.ค. 64 ถึง 11 ส.ค. 64 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานทั่วไป
04 ส.ค. 64 ถึง 06 ส.ค. 64 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
29 ก.ค. 64 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ครูทุกท่าน
28 ก.ค. 64 วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 64 ถึง 03 ส.ค. 64 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ส่งต้นฉบับและสำเนาข้อสอบ วัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564
ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ครูประจำวิชา/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
26 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. 64 จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
01 ก.ค. 64 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ บริหารงานทั่วไป
30 มิ.ย. 64 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ครูทุกท่าน
25 มิ.ย. 64 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี2564

ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์(พระอารามหลวง) กลุ่มสาระภาษาไทย
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564/ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ครูมัธยมศึกษา
03 มิ.ย. 64 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระราชินี
27 พ.ค. 64 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
26 พ.ค. 64 วันวิสาขบูชา 2564
- -
24 พ.ค. 64 ถึง 12 พ.ค. 59 รับหนังสือเรียน/ จำหน่วยสมุด/ เก็บค่าบำรุงนักเรียนเก่า
ห้องประชุม อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก บริหารงานทั่วไป
24 พ.ค. 64 ถึง 28 ต.ค. 64 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์