ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนวัดศรีจันทร์ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช)  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 681 วัดศรีจันทร์(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมีพระราชวรานุวัตร (ปกรณ์ สารภี) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ และเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต และได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามเลขที่ ขก 09/2549 เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 ประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

     ต่อมา ในปี พ.ศ.2550 ได้ขออนุญาตขยายระดับชั้นเรียนจากเดิมระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามใบอนุญาตเลขที่ ขก 081/2550 เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550
 
      ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีจันทร์ มีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์และเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น(ธรรมยุต) เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต พระครูปลัดชวนากร ฐิตมโน ผู้จัดการ และพระครูสุทธิจิตติมงคล เป็นผู้อำนวยการ  ได้ดำเนินกิจกกรรมด้านการพัฒนาศาสนทายาท และการจัดการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดา เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เพิ่งจะเริ่มหัดเดิน แต่ด้วยอานิสงค์แห่งความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริง ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  จึงส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาอย่างมากหลาย ด้วยอานิสงส์แห่งความดีที่ได้ร่วมกันสร้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศาสนทายาทและเยาวชนของชาติที่เข้ามาสู่ร่มโพธิ์ต้นนี้จักเจริญงอกงามตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหวัง และสร้างคุณงามความดีให้แก่สังคมทั่วทุกคน ขอร่วมเป็นกำลังใจในทุกท่านทุกฝ่าย ที่ได้เสียสละความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานและพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเหล่ากอแห่งบุคคลในชาติ ต่อไป