ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตรา/สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
พระจันทร์เต็มดวงเปล่งรัศมี หมายถึง “แสงสว่างแห่งปัญญา”
 
 
 
สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่น
สีขาว หมายถึง ความมีเมตตากรุณา
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี

 


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรังษี พระประธานประจำพระอุโบสถวัดศรีจันทร์
 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
"ต้นพระศรีมหาโพธิ์"
 
 
อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ศ.จ.
 
ปรัชญาโรงเรียน
คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรม