ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

 

พันธกิจ

       1. พัฒนาทักษะทางภาษา กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเอง

       2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี (ICT)

       3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาความมีวินัย

       4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ

      สามารถตามมาตรฐานวิชาชีพจัดอาคารสถาน และการใช้เทคโนโลยี (ICT)

       5. ส่งเสริมสนับสนุนบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครองและสถานศึกษา

       6. เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น

       และรักษาสิ่งแวดล้อม 

       7. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการเป็นประชาคมอาเซียน

 

 
เป้าหมาย
   1. ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์มาตารฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามพระพุทธศาสนา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
   3. ผู้เรียนใผ่รู้ รักการเขียน การอ่าน การค้นคว้า ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำ มัความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล