ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคคลากรทางการศึกษา

พระปลัดชวนากร ฐิตมโน
ศน.บ รัฐศาสตร์การปกครอง (มมร)
หัวหน้าบุคคลากรทางการศึกษา

นางสาววัลภา นาเมืองจันทร์
ปวส.คอมพิวเตอร์ (นายทะเบียน/เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาวธัญญารัตน์ ปู่ห้วยพระ
บธ.บ บัญชี (การเงิน)

นายสม หาญดี
ม.6(นักการภารโรง)