ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคคลากรทางการศึกษา

พระครูปลัดชวนากร ฐิตมโน
ศน.บ รัฐศาสตร์การปกครอง (มมร)
หัวหน้าบุคคลากรทางการศึกษา

นางสาววัลภา นาเมืองจันทร์
ปวส.คอมพิวเตอร์ (นายทะเบียน/เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาวธัญญารัตน์ ปู่ห้วยพระ
บธ.บ บัญชี (การเงิน)

นายสม หาญดี
ม.6(นักการภารโรง)

นายธนภัทร ศิริโยธา
นักการภารโรง

นางมนีนุด จุลโนนยาง
แม่บ้าน

นางสาววิมล บุญพยอม
แม่บ้าน