ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกรอนงค์ ศรีณรงค์
คบ.ปฐมวัย (ครู)
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางนงลักษณ์ ลั่นซ้าย
คบ.ปฐมวัย(ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวบุญหลาย พุ่มบัว
คบ.ปฐมวัย(ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวศิริพรรณ บุญเถื่อน
คบ.ปฐมวัย(ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวชนม์สิตา ชุมฝาง
ศศ.บ สื่อสารมวลชน(ครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวารณี จันทร์เทพ
ปวส.บัญชี(ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/1)

นางสาวจิรัชญา มุมสำ
คบ.ปฐมวัย (ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1)

นางสาวอรวรรณ ราชบุรมย์
ปวส.อาหารและโภชนาการ(ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/2)

นางสาวเยาวะมาลย์ สาหล้า
ปวส.บัญชี (ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/2)

นางสาววนิดา กันหาเรียง
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ครูพี่เลี้ยงห้องเตรียมอนุบาล)

นางสาวศิรินภา ภูธร
ปวส.(ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/1)

นางสาวปณิดา สีละโคตร
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา (ครูพี่เลี้ยงห้องเตรียมอนุบาล)