ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิทยา สมศรี
ศศ.บ ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเมวิการ์ เลพล
ศศ.บ (ภาษาไทย)

นางสาวรัตติยากร ถาบุรี
ศศ.บ (ภาษาไทย)