ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐณรงค์ ผาตะพงษ์
คบ.คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางงดงาม เกติยะ
คบ.ประถมศึกษา

นางสาวพัชราภรณ์ อำภาคำ
คบ.คณิตศาสตร์

นางสาวยุวธิดา คำชู
คบ.คณิตศาสตร์