ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวยุวธิดา คำชู
คบ.คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางงดงาม เกติยะ
คบ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพัชราภรณ์ อำภาคำ
คบ.คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2