ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริญญา เที่ยงแก้ว
วท.บ ฟิสิกส์ (มข.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธัญญมาศ กิ่งแก้ว
วท.บ ชีววิทยา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางพิชญา สายาพัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

พระครูสมุห์พลวัฒน์ พลวฑฺฒโน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4