ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริญญา เที่ยงแก้ว
วท.บ ฟิสิกส์ (มข.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธัญญมาศ ก่ิงแก้ว
วท.บ ชีววิทยา

นางสาวศศิธร คงแหลม
วท.บ ชีววิทยา