ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระพลวัฒน์ พลพุทธา
ศน.บ.รัฐศาสตร์การปกครอง

พระพรเพชร จันทร์คำวง
คบ.รัฐศาสตร์การปกครอง

พระธนพร อาคนิช
ศน.บ.สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

นายสุมิตร ธาดา
คบ.สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ