ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระพลวัฒน์ พลพุทธา
รบ. รัฐศาสตร์การปกครอง

พระพรเพชร จันทร์คำวง
รบ. รัฐศาสตร์การปกครอง

พระธนพร คุณสมฺปนฺโน (อาคะนิช)
รบ. รัฐศาสตร์การปกครอง

นายสุมิตร ธาดา
คบ.สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1