ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

พระพลวัฒน์ พลพุทธา
ศน.บ.รัฐศาสตร์การปกครอง

นายอนิรุตย์ สีละโคตร
ศษ.บ พลศึกษา (สพล.ศก)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัตติยากร ถาบุรี
ศศ.บ (ภาษาไทย)