ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนิรุตย์ สีละโคตร
ศษ.บ พลศึกษา (สพล.ศก)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัตติยากร ถาบุรี
ศศ.บ (ภาษาไทย)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1