ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุชีวินทร์ พิเชษฐ์ลดารมย์
ศษ.บ ศิลปะ (มข.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเกตวดี แก้วไสย
ศศ.บ นาฏศิลป์