ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

พระชนะชัย เหล่าใหญ่
ครู

นางสาวเกตวดี แก้วไสย
ศศ.บ นาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

พระพลวัฒน์ พลพุทธา
ศน.บ.รัฐศาสตร์การปกครอง