ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระครูสมุห์พิษณุ ปญฺญาวโร (เสนามนตรี)
ศน.บ การสอนภาษาอังกฤษ (มมร.อส)

นางสาวดวงพร คุณเสน
ค.บ การสอนภาษาอังกฤษ (มรล.)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวสันต์ โม้เมือง
คบ.ภาษาอังกฤษ