ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระราชพุทธิมุนี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุทธิจิตติมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 08-66399358
อีเมล์ : prakhan24@yahoo,com
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา รุ่งเนียม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาฯ
ผู้แทนจาก : อดีต ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ขอนแก่น เขต 1
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโชค ภิรมกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายหาญ จันทรเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณมาลี ชัยนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตข้าราชการครู)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ เลิศศึกษากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ (หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ นุตาคม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกงใจ แสนช่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวมาลย์ สาหล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพลวัฒน์ พลพุทธา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกศิรินทร์ ยศธสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนนักเรียน
เบอร์โทร :