ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูเอกชนดีเด่น OPEC TEACHER AWARD ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญมาศ ก่ิงแก้ว
ตำแหน่ง : วท.บ ชีววิทยา
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:49  อ่าน 4319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูเอกชนดีเด่น OPEC TEACHER AWARD ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรัชญา มุมสำ
ตำแหน่ง : คบ.ปฐมวัย (ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1)
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:40  อ่าน 3768 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางงดงาม เกติยะ
ตำแหน่ง : คบ.ประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:10  อ่าน 3401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสุชีวินทร์ พิเชษฐ์ลดารมย์
ตำแหน่ง : ศษ.บ ศิลปะ (มข.)
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:06  อ่าน 3302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 ระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนม์สิตา ชุมฝาง
ตำแหน่ง : ศศ.บ สื่อสารมวลชน(ครู)
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,23:02  อ่าน 4916 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ ลั่นซ้าย
ตำแหน่ง : คบ.ปฐมวัย(ครู)
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2554,14:42  อ่าน 2713 ครั้ง
รายละเอียด..